Witamy na nowej stronie !

Welcome to the new site !

Bienvenue sur le nouveau site !

Willkommen auf der neuen Website !

Добро пожаловать на новый сайт !

Bienvenido al nuevo sitio !

Benvenuti nel nuovo sito !

Przewodnik po praktykach

PODSTAWOWE ZADANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego.
2. Poznanie zasad organizacji pracy: struktury organizacyjne, podział kompetencji, procedury, planowanie pracy, kontrola.
3. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki.
4. Weryfikacja, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności.
5. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem i kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania.
6. Zdobycie doświadczenia oraz wiedzy praktycznej ułatwiającej rozpoczęcie pracy zawodowej po ukończeniu studiów.
7. Przygotowanie studenta do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej.

PODZIAŁ PRAKTYK
Wyższa Szkoła Gospodarki dostosowując kształcenie do Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wymagań rynku pracy wprowadziła obligatoryjne praktyki zawodowe w podziale:
1) praktyka "Kompetencje pracownicze" - mająca na celu wyposażenie studenta w podstawowe ogólne informacje o środowisku pracy oraz umożliwić mu weryfikację wiedzy i wyobrażeń na temat rynku pracy.
2) praktyka branżowa/ inżynierska/ dyplomowa/ specjalistyczna - mająca na celu przygotowanie do wyboru tematu pracy dyplomowej i zdobycie specjalistycznych umiejętności zawodowych.

WYBÓR MIEJSCA PRAKTYK
Studenci mają możliwość wskazywania (proponowania) miejsca odbywania praktyki, wymaga to jednak akceptacji opiekuna praktyk w danym Instytucie/ Katedrze/ Wydziale Zamiejscowym. Po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania do właściwych podmiotów gospodarczych. Po zakończeniu praktyki, studenci dostarczają do opiekuna praktyk podpisaną przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego dokumentację potwierdzającą realizację praktyk (m.in. umowę, Kartę Praktyk Zawodowych, dodatkową dokumentację przewidzianą w programach praktyk).  Jeżeli efekty ujęte w programie praktyk zostały osiągnięte, student otrzymuje zaliczenie dokonane poprzez wpis do systemu ISAPS. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.

Uczelnia może uznać wykonywaną przez studenta pracę zawodową (realizowaną na podstawie umów cywilnoprawnych lub stosunku pracy), odbyty staż, wolontariat lub własną działalność gospodarczą studenta w poczet praktyk, przy założeniu, że zakres obowiązków na danym stanowisku umożliwia osiąganie efektów przewidzianych w programie praktyk zawodowych.

DOKUMENTY:
Porozumienie zawierane jest pomiędzy Uczelnią, a podmiotem gospodarczym i ustanawia  długookresową (stałą) współpracę pomiędzy Uczelnią i podmiotem gospodarczym. Studenci kierowani są do miejsc realizacji praktyki na podstawie skierowania sporządzonego i podpisywanego przez Opiekuna praktyk ze strony Uczelni lub pracowników Pracowni Kształcenia Praktycznego.
Umowa zawierana jest w przypadku krótkotrwałych (jednorazowych) uzgodnień pomiędzy Uczelnią i podmiotem gospodarczym.
Skierowanie wystawiane jest na zapotrzebowanie miejsca praktyki, zawiera informacje o rodzaju i wymiarze praktyki.
Karta Praktyk Zawodowych to dokument opisujący i potwierdzający odbycie praktyk przez studenta.

Dołącz do grona
DOKUMENTALISTÓW
Biura Praktyk
GALERIA
Biura Praktyk
Copyright 2011 Biuro Praktyk - Wyższa Szkoła Gospodarki