Witamy na nowej stronie !

Welcome to the new site !

Bienvenue sur le nouveau site !

Willkommen auf der neuen Website !

Добро пожаловать на новый сайт !

Bienvenido al nuevo sitio !

Benvenuti nel nuovo sito !

Praktyki ERASMUS

Program LLP-Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana do 2006 roku nazwa SOCRATES-Erasmus miała podkreślić, że Erasmus był częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.Program SOCRATES był realizowany do roku akademickiego 2006/2007. W latach 2007-2013 Erasmus stał się częścią nowego programu edukacyjnego Lifelong Learning Programme -  "Uczenie się przez całe życie".

Ogólnym celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej między uczelniami. Do udziału w programie Erasmus uprawnia tzw. Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter). Uczelnie posiadające taką Kartę uprawnione są do ubiegania się o fundusze na wsparcie wyżej wymienionych działań.

Podstawą do ubiegania się o fundusze na wymianę studentów oraz nauczycieli akademickich jest podpisanie przed daną uczelnię umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi.

Erasmus w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki uczestniczy w programie Erasmus od marca 2005 r. Uzyskana Karta Uczelni Erasmusa umożliwia nam podpisywanie umów bilateralnych programu Erasmus z zagranicznymi szkołami wyższymi, które stanowią podstawę do wnioskowania o przyznanie stypendiów dla studentów wyjeżdżających na wymianę do uczelni partnerskich oraz dla nauczycieli akademickich, którzy wyrażą chęć poprowadzenia zajęć za granicą.

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył Program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach Programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie. W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Strona internetowa Programu: www.erasmusplus.org.pl

PROCEDURA WYJAZDOWA NA PRAKTYKI

Krok 1. Proces rekrutacji i niezbędne dokumenty.

1) Spotkanie rekrutacyjne dotyczące wyjazdów w danym akademickim odbywa się na przełomie lutego i marca. Informacja o ogłoszeniu rekrutacji pojawia się około miesiąc wcześniej na stronie www.cwz.wsg.byd.pl oraz w systemie ISAPS.
2) Przed spotkaniem rekrutacyjnym należy dostarczyć pracownikom Działu Spraw Międzynarodowych komplet niezbędnych dokumentów, na który składają się:
-wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
-CV w języku angielskim,
-list motywacyjny w języku angielskim,
-zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach i aktywnościach studenta
-zaświadczenie z Dziekanatu WSG o średniej ocen z ostatniego zamkniętego roku nauki.
3) Warto także zapoznać się z relacjami studentów, którzy w poprzednich semestrach wyjeżdżali na praktyki zagraniczne. Ich relacje są dostępne na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych.
4) Po złożeniu ww. dokumentów, kandydaci otrzymują pocztą elektroniczną informację o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,.
5) Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim lub innym języku, jeżeli będzie on językiem praktyk.
6) Kandydatury studentów zostaną ocenione pod kątem:
-znajomości języka angielskiego lub innego języka – waga 25%,
-średniej ocen z ostatniego zamkniętego roku nauki – waga 25%,
-wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (motywacja studenta do podjęcia praktyki) – waga 30%,
-aktywna działalność na rzecz Uczelni, działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w programie Study Buddy, aktywna działalność w innych organizacjach i zrzeszeniach studenckich niebędących kołami naukowymi – waga 20%.
7) Informacje o dostępnych miejscach i warunkach odbywania praktyk będą udzielane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ podczas dyżurów dla studentów oraz będą dostępne na stroniewww.cwz.wsg.byd.plw zakładce Erasmus+ Praktyki zagraniczne.
8) Kandydaci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej o wynikach rekrutacji najpóźniej na dwa tygodnie po spotkaniu rekrutacyjnym.

Krok 2. Podpisanie umowy między studentem a WSG i ubezpieczenie.

1) Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się do wyjazdu na praktyki w ramach Programu Erasmus+, należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ w WSG w celu podpisania umowy. Link do wzoru umowy.
2) Pobyt w instytucji zagranicznej powinien trwać tak długo, jak zostało to zapisane w umowie między WSG a studentem. Zmiany są możliwe uzyskaniu pisemnej zgody Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ w WSG. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na konto studenta trafi 90% przyznanego stypendium na wyjazd. Kolejne 10% stypendium student otrzymuje po powrocie pod warunkiem przedstawienia uczelni kompletu dokumentów. Student powinien zapoznać się z Kartą Studenta Erasmusa. Link do Karty Studenta Erasmusa.
3) Zakwalifikowani kandydaci przed wyjazdem na praktyki powinni zadbać o ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju. Uczelnia zaleca, aby student złożył do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Krok 3. Praktyki zagraniczne.

1) Student podczas praktyk zagranicznych może skontaktować się z Działem Spraw Międzynarodowych WSG telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w każdej ważnej dla siebie kwestii.
2) Pobyt na praktykach zagranicznych może być skrócony jedynie w wyjątkowych przypadkach i pod warunkiem uzyskania zgody Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ w WSG. Wyjazdy na praktyki nie mogą być krótsze niż 60 dni.
3) Podczas odbywania praktyk zagranicznych student może otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od instytucji, w której student odbywa praktyki.
4) Student zostanie poinformowany przed wyjazdem na praktykę o wysokości wynagrodzenia, przysługujących mu dniach wolnych, tygodniowym wymiarze czasu pracy oraz warunkach zakwaterowania i wyżywienia.

Krok 4. Formalności po powrocie.

1) Aby rozliczyć się z wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+ należy przedstawić komplet dokumentów podpisanych przez instytucję, w której student odbywał praktyki:
Learning Agreement for Traineeships
Confirmation Letter.
2) Na podany w procesie rekrutacji adres mailowy student otrzyma także link do ankiety Erasmusa. Wypełnienie jej jest obowiązkowe. Link do ankiety zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej, który student podał w procesie rekrutacji. Linki do wzorów dokumentów: Learning Agreement for Traineeships, Confirmation letter.
3) Każdy student przygotowuje również sprawozdanie z wyjazdu w języku angielskim. Sprawozdanie powinno zawierać minimum 3600 znaków oraz 10 opisanych zdjęć. Sprawozdanie należy przesłać w terminie 30 dni od powrotu ze studiów na adres: dsm@byd.pl. Materiał zostanie opublikowany na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych.

 

 

Dołącz do grona
DOKUMENTALISTÓW
Biura Praktyk
GALERIA
Biura Praktyk
Copyright 2011 Biuro Praktyk - Wyższa Szkoła Gospodarki